Vaptech

Отворена процедура

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 , BG16RFOP002-3.002-0049-C01/28.12.2017 „Повишаване на енергийната ефективност във "Ваптех" ЕООД”, фирмата обявява тръжна процедура за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на оборудване по обособени позиции: ОП 1: CNC Струг – 1 бр.; ОП 2: CNC вертикален машинен център – 1 бр.; ОП 3: 5-осен мaшинен център – 1 бр.; ОП 4: CNC Струг – 1 бр.; ОП 5: Филтърен агрегат (мотор помпа с филтърен корпус) за филтриране на отработено масло – 1 бр.”