Vaptech

Запорни съоръжения

ВАПТЕХ притежава дългогодишен опит и традиции в конструирането и изработването на голяма част от многообразната гама запорни съоръжения. ВАПТЕХ предлага както съоръжения, разработени специално, съобразно изискванията за конкретен обект, така и такива, предлагани по основни технически параметри и характеристики.

Запорните съоръжения и техните елементи, се проверяват якостно чрез пресмятания по метода на крайните елементи, включително и софтуерно.

Всички основни процеси като механични, термични, заваръчни, нанасяне на покрития, функционални тестове, якостни и други изпитвания се извършват в производствения цех на ВАПТЕХ. При производството на изделията и техните компоненти ВАПТЕХ прилага стриктна система от контролни процеси, включваща основно разрушителен контрол, безразрушителен контрол (DT, VT, MT, PT, UT, RT и други) авторски контрол и др. За значителна част от тях се ползват услугите на външни сертифицирани фирми и лаборатории.

ДРОСЕЛ КЛАПИ

Дросел клапите са предпазни хидравлични съоръжения за средно и ниско налягане с ниски загуби на напор при преминаването на водата през ротора.

Стандартната линия Дросел клапи на ВАПТЕХ е разработена за диаметри от 300 до 1400 мм и налягания от 6, 10, 16 и 25 бар. Отварянето на клапата е с хидравличен цилиндър, а затварянето с противотежест.

Извън стандартната линия ВАПТЕХ разработва дросел клапи за специфично налягане до 40 бар и диаметър до 5000 мм. В зависимост от съотношението на диаметър, налягане и скорост на водата роторът може да е моно или бипланен. Задвижването може да се осъществи с двойно действащ хидравличен цилиндър, с електрическо или ръчно задвижване.Допълнително шибърът може да бъде оборудван с входна и изходна тръба, бай-пас система, хидравлична станция и система за управление.

СФЕРИЧНИ ШИБЪРИ

Сферичните шибъри са предпазни хидравлични съоръжения за високо налягане без загуби на напор при преминаването на водата през ротора. Стандартната линия Сферични шибъри на ВАПТЕХ е разработена за диаметри от 300 до 1000 мм и налягания от 40, 63 и 100 бар. Отварянето на шибъра е с хидравличен цилиндър, а затварянето с противотежест. Уплътнението на ротора с корпуса е чрез подвижно неръждаемо уплътнение, което се задейства под налягане с водно-маслена система.

Извън стандартната линия ВАПТЕХ разработва сферични шибъри за специфично налягане и диаметър до 3000 мм. Системата за уплътнение може да бъде с допълнително ремонтно уплътнение за ефективна инспекция на основното уплътнение без да се източва напорния тръбопровод. Задвижването може да се осъществи с двойно действащ хидравличен цилиндър или с електрическо задвижване.В допълнение шибърът може да бъде оборудван с входна и изходна тръба, бай-пас система, хидравлична станция и система за управление.

ИГЛЕНИ ЗАТВОРИ

Използвани като запорни съоръжения при водноелектрическите инсталации, иглените затвори се прилагат и при съоръжения за водоснабдяване, пречистване на водата или използването й за други нужди и отводняване. Иглените затвори се характеризират с висока степен на точност при регулиране на налягането и водния дебит. Стабилната конструкция на затворите изисква малка поддръжка и е гаранция за дългогодишното им ползване.

Основни характеристики:

Вътрешен диаметър до 2000 мм Номинално налягане до 16 бар

ЗАТВОРИ

ВАПТЕХ притежава богат опит в конструирането и производството на хидравлични запорни съоръжения, сред които:

ЦИЛИНДРИЧНИ ЗАТВОРИ

Цилиндричните затвори се използват обикновено за пускането на големи водни обеми. Конструкцията е предназначена за прехвърлянето на водното налягане върху цилиндри, което значително намалява работното натоварване и увеличава безопасността на експлоатацията при извънредни ситуации.

Съоръжението се състои от клапа, заварена за стоманена конструкция, на която има стоманен плъзгач с чугунени цилиндри. Размерите на цилиндричните затвори зависят от специфичните изисквания на обекта и потребностите на клиента.

РАДИАЛНИ ЗАТВОРИ

Радиалните затвори, предназначени за пускането на големи водни обеми или служещи за преливници и наричани още сегментни затвори, се използват за регулиране на водното ниво и отклонение на потока. Прилагат се при защита от наводнения, в системите за напояване и производството на електроенергия. Ниските експлоатационни разходи на този специфичен тип хидрозатвори се дължат на качествения дизайн, изискващ минимална поддръжка.

ПЛОСКИ ЗАТВОРИ

Плоските затвори се използват за контролиране на нивото в реки, канали или резервоари. Проектирани са с цел временно спиране на потока в преливници или резервоари при текущата им поддръжка, а могат да се използват и по-продължително в случай на пълноводие.

Контакти

Отдел Хидро
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg