Vaptech

Цифрова система за управление

Непрекъснат оптимален режим на работа

Системата за управление на водноелектрическите централи, предназначена за пълно автоматизиране на регулирането, взаимодействието и синхрона на хидромеханичните системи, включва:

• Регулиращ апарат на турбина
• Запорно съоръжение на входа на турбината
• Бай-пас система на запорното съоръжение
• Хидравличен затвор на водохващането

Алгоритъмът за управление се създава от специалистите на ВАПТЕХ и гарантира хармоничната работа на цялата електромеханична система. В зависимост от желанието на клиента и изискванията на енергийния регулатор, режимът на работа на турбината може да се определи по ниво на водохващането или по мощност. Чрез интернет или сателитна връзка системата може да бъде наблюдавана и управлявана отдалечено.

Благодарение на опита си в проектирането и производството на водноелектрическо оборудване, ВАПТЕХ е в състояние да предостави безопасни и надеждни системи за автоматизация. На екипа, експлоатиращ водноелектрическата централа, се предлагат икономически изгодни решения за оптимизирането на цялостната система. Комплексните решения на ВАПТЕХ включват система за управление, а така също електрическо и механично оборудване, гарантиращи безопасната експлоатация на енергоблока.

Сферата на компетенциите на ВАПТЕХ в областта на хидроавтоматизацията обхваща:

Контакти

Отдел Хидро
T: 0035929841600
F: 0035929841601
office.sofia@vaptech.bg